..............Βγάζει με χιούμορ τα νυχάκια της και γρατζουνίζει ότι την ενοχλεί στην Εύβοια και όχι μόνο !


Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι για το ΣΜΑ Ρέουσας Αυλωναρίου

Με επιστολή τους προς τον Δήμαρχο Κύμης - Αλιβερίου διαμαρτύρονται οι κάτοικοι για τον υπό δημιουργία ΣΜΑ σε περιοχή του Αυλωναρίου.


Προς Δήμαρχο Κύμης - Αλιβερίου
κ. Δημήτριο Θωμά
(Κ. Μπακόλα 30, Αλιβέρι, ΤΚ 34500)

Αυλωνάρι, 01 – 08 - 2012

Κ ο ι ν ο π ο ί η σ η :
1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Άγγελο Ποθητάκη


2. Δημοτικούς Συμβούλους Κύμης - Αλιβερίου


3. Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Αυλωναρίου
κ. Μιχαήλ Ρήγα


Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α      Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α Σ


Κύριε Δήμαρχε,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έντονη αντίθεση των κατοίκων του Αυλωναρίου Ευβοίας στην 178/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Κινητής Μονάδας Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων – Κομποστοποίησης της Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Ευβοίας και ορίστηκε ως τόπος εγκατάστασης του ενός ΣΜΑ η περιοχή «Ρέουσα» στα όρια των οικισμών Αυλωνάρι – Πυργί. Στη μαζική λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Αυλωνάρι στις 23 Ιουλίου 2012 καταδικάστηκε ομόφωνα η απόφαση χωροθέτησης του Σταθμού Μεταφόρτωσης στη συγκεκριμένη τοποθεσία και εν συνεχεία υπογράφηκε το «Ψήφισμα Διαμαρτυρίας» από τη συντριπτική πλειοψηφία των μονίμων κατοίκων αλλά και από πολίτες των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ή οι επαγγελματικές δραστηριότητες θίγονται από την υλοποίηση αυτού του έργου.
Πιστεύουμε πως η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας για εγκατάσταση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων είναι απολύτως λανθασμένη και άστοχη για τους ακόλουθους εν συντομία λόγους:
α) Η «Ρέουσα» δεν αποτελεί κεντροβαρική θέση της εξυπηρετούμενης από την εγκατάσταση του ΣΜΑ περιοχής, ήτοι της περιοχής που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Κύμης και Κονιστρών καθώς και μέρος του πρώην Δήμου Αυλώνος, αντιθέτως βρίσκεται πολύ μακριά από το σημείο παραγωγής της μεγαλύτερης ποσότητας των προς υποδοχή απορριμμάτων, που είναι η ΔΕ Κύμης , απέχει δε από το χώρο της τελικής διάθεσης, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου είναι η Μονάδα Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων – Κομποστοποίησης στα Κριεζά, λιγότερο από 15 χλμ. Ως εκ τούτου καταργείται η σκοπιμότητα κατασκευής ενός τέτοιου έργου, που είναι κυρίως ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και το οικονομικό όφελος (μείωση χρόνου και κόστους μεταφοράς, αποσυμφόρηση οδικού δικτύου, ελάττωση της εκπομπής καυσαερίων κλπ.). β) Επιπλέον η περιοχή «Ρέουσα» δεν παρέχει την ευχέρεια παράκαμψης οικισμών σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση για πρόσβαση του επαρχιακού οδικού δικτύου, που συνιστά βασικό κριτήριο για την επιλογή της καταλληλότερης θέσης εγκατάστασης ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Τόσο τα απορριμματοφόρα όσο και τα containers, προκειμένου να προσεγγίζουν και να εγκαταλείπουν την επιλεγμένη θέση της Ρέουσας, θα πρέπει υποχρεωτικά να διέρχονται μέσα από τους οικισμούς του Αυλωναρίου ή του Πυργίου, σενάριο που φαντάζει αδιανόητο αν ληφθούν υπόψη και η στενότητα των δρόμων αλλά και οι οχλήσεις που θα προκληθούν από τους θορύβους και τις οσμές για τους κατοίκους. Η πιθανή απάντηση διάνοιξης δρόμου που θα επιτρέπει την απευθείας σύνδεση του επαρχιακού δρόμου με τη «Ρέουσα» (υποχρεωτικά με την κατασκευή γέφυρας ειδικών τεχνικών προδιαγραφών πάνω από τον ποταμό «Νηλέα» και με την αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτεμαχίων - οικοπέδων) δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς για το τελικό οικονομικό όφελος που θα προκύψει από τη λειτουργία αυτού του ΣΜΑ, δεδομένου ότι θα απαιτηθούν υπερβολικά έργα και κόστη διάνοιξης δρόμων.
γ) Επιπροσθέτως, η «Ρέουσα» δεν πληροί το κριτήριο της οικιστικής καταλληλότητας, εφόσον δεν τηρούνται οι αποστάσεις από χώρους μόνιμης ή εποχιακής παραμονής, αφού σε «απόσταση αναπνοής» υπάρχουν μόνιμες και εξοχικές κατοικίες. Επόμενο είναι λοιπόν το έργο να προκαλεί κοινωνικές αντιδράσεις.
δ) Για την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης «Ρέουσα» φαίνεται πως δεν εφαρμόστηκαν τα χωροταξικά κριτήρια που εξετάζουν την πιθανότητα δυσμενών επιπτώσεων από τη λειτουργία του ΣΜΑ σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής και δεν ελήφθησαν υπόψη οι χρήσεις και η αξία της γης στη συγκεκριμένη περιοχή. Η συγκεκριμένη περιοχή δεν ενδείκνυται για βιομηχανικές – βιοτεχνικές δράσεις, ενώ αντιθέτως σ’ αυτήν αναπτύσσεται έντονη γεωργική δραστηριότητα (αρδεύσιμες και γόνιμες εκτάσεις για παραγωγή κηπευτικών και σιτηρών, πηγάδια, κ.ά.). Επιπλέον η αξία της γης στη συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι καθόλου μικρή. Και σ’ αυτή την περίπτωση λοιπόν η εξασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης δεν είναι δεδομένη.
ε) Τέλος, οι βασικές απαιτήσεις υποδομής ενός απλού μικρής δυναμικότητας Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (διαμόρφωση του χώρου σε δύο ανισόσταθμα επίπεδα, με δρόμο πρόσβασης – ράμπας – των οχημάτων συλλογής στο άνω, για εκφόρτωση, και με επιφάνειες επαρκείς για τους αναγκαίους ελιγμούς των οχημάτων και στα δύο επίπεδα) ικανοποιούνται σε μια κατ' ελάχιστον έκταση 2.5 έως 3.0 στρεμμάτων. Το οικόπεδο όμως που διαθέτει ο Δήμος στη «Ρέουσα» για την υλοποίηση της εγκατάστασης του ΣΜΑ είναι 2.817 τ.μ., έκταση «οριακή» και ταυτόχρονα «συμπιεσμένη» με το χώρο του παρακείμενου Βιολογικού Καθαρισμού του οποίου η κατασκευή σχεδιάζεται. Εγείρονται λοιπόν προβληματισμοί για την άρτια και αποτελεσματική λειτουργία του εν λόγω ΣΜΑ, την πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση – υποβάθμιση της περιοχής και ανακύπτουν ερωτηματικά σχετικά με την καταλληλότητα του εδάφους (πολύ κοντά στην κοίτη του ποταμού «Νηλέα») για μια τέτοια βαριά κατασκευή.
Σας εκφράζουμε επίσης τη θλίψη που δοκιμάσαμε όταν διαπιστώσαμε πως η «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου δεν συνιστά επιστημονικά τεκμηριωμένη εργασία αλλά αφενός βρίθει από αντιφάσεις, ασάφειες και ανακρίβειες, αφετέρου παρουσιάζει κατά τη γνώμη μας σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας για τη χωροθέτηση Μονάδων Μεταφόρτωσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Ενδεικτικά επισημαίνουμε τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Στη σελ. 144 της ΜΠΕ της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κύμης – Αλιβερίου αναγράφεται το εξής: «Τα αστικά λύματα, θα διατίθενται σε σηπτικό βόθρο. Τα διασταλάζοντα υγρά που θα προκύπτουν από τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων θα συλλέγονται σε ειδική δεξαμενή και από εκεί θα οδηγούνται με βυτιοφόρο όχημα στη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων που βρίσκεται στην Κόσιη. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που τυχόν προκύπτουν από τη συντήρηση μηχανημάτων προτείνεται να συλλέγονται σε ειδική στεγανή συσκευασία και να διατίθενται σε βιομηχανίες αναγέννησης ορυκτελαίων, ή με άλλη μέθοδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». Αυτό, σε συνδυασμό με το χωρίο στη σελ. 127: «Τα διασταλάζοντα υγρά που θα προκύπτουν από τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων, αλλά και από τη διαδικασία πλύσης των απορριμματοφόρων στα ΣΜΑ, θα συγκεντρώνονται σε δεξαμενή συλλογής και θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις των βιολογικών» και τα χωρία στη σελ. 110 – 111 : «Για τη συλλογή των υγρών αποβλήτων που παράγονται στα ΣΜΑ και στη μονάδα προβλέπεται η κατασκευή στεγανών βόθρων, ενώ μελλοντικά μπορεί να γίνει σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής. ...Συγκεκριμένα για το ΣΜΑ Ρέουσας Αυλωναρίου και τη μονάδα ανάκτησης ανακυκλώσιμων και κομποστοποίησης στη θέση Λακαπετρέσα στα Κριεζά, θα μεταφέρονται στον βιολογικό καθαρισμό Αλιβερίου,...», οδηγεί εύκολα στη διαπίστωση καταρχάς πως δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα υγρά απόβλητα και κατά δεύτερον πως για την συγγραφή της εν λόγω ΜΠΕ ακολουθήθηκε η μέθοδος copy paste της ΜΠΕ για κατασκευή ΣΜΑ στην περιοχή της Αγίας Νάπας της επαρχίας Αμμοχώστου της Κύπρου (Η Κόσιη είναι η περιοχή λειτουργίας της ΟΕΔΑ Λάρνακας – Αμμοχώστου). Το αυτό επιβεβαιώνει - μεταξύ πολλών άλλων - και το χωρίο στη σελ. 120 : «Κίνδυνος υπάρχει στην περίπτωση δυσλειτουργιών ή ελλιπούς κατασκευής, από την επίδραση οσμών στην τουριστική παράκτια ζώνη ή σε γειτονικές δραστηριότητες (water park). Η επίδραση αναμένεται να γίνεται εντονότερη με επικρατούντες βόρειους ανέμους γι’ αυτό είναι σημαντικό να τηρηθούν οι φυτεύσεις δεντροφραχτών μεταξύ των άλλων. Η επίδραση πρέπει να παρακολουθείται και να διερευνηθεί.» Ασφαλώς οι τοποθεσίες της Ν. Ευβοίας που έχουν επιλεγεί για την κατασκευή των έργων διαχείρισης απορριμμάτων δεν γειτνιάζουν με τουριστικές παράκτιες ζώνες και δεν αναπτύσσονται σε αυτές δραστηριότητες water park!
β) Στις σελ. 7, 52-53, 58 και 136 αναγράφεται πως οι θέσεις που επιλέγησαν για την κατασκευή των δύο ΣΜΑ και της Μονάδας Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων – Κομποστοποίησης: «...παρουσιάζουν χωροταξικά, περιβαλλοντικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα, καθώς εμπίπτουν σε περιοχές οι οποίες δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε μελλοντική ανάπτυξη, και στην οποία οι χρήσεις γης και οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι συμβατές με τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης απορριμμάτων» και πως «Η εν λόγω γη δεν είναι εκμεταλλεύσιμη γεωργικά ούτε με κάποιον άλλον τρόπο, και δεν μπορεί να καταστεί εύκολα τέτοια». Ωστόσο, και όσον αφορά συγκεκριμένα τη «Ρέουσα» Αυλωναρίου, δεν διευκρινίζονται ούτε καν αναφέρονται, πολύ περισσότερο μάλιστα δεν αποδεικνύονται τα ανωτέρω πλεονεκτήματα της περιοχής, αντιθέτως αποκρύπτεται το γεγονός της ύπαρξης μόνιμων και εξοχικών κατοικιών σε απόσταση πολύ μικρότερη των 500μ. καθώς και της γειτνίασης του γηπέδου εγκατάστασης του ΣΜΑ με τον υπό ένταξη σε καθεστώς ειδικής προστασίας ποταμού Νηλέα. Δεν προβλέπεται λήψη ειδικών μέτρων σε περίπτωση πλημμύρας - ενδεχόμενο μεγάλης πιθανότητας -, δεν εξετάζονται τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και η ύπαρξη πηγαδιών. Και βέβαια η αλήθεια είναι πως η εν λόγω περιοχή αποτελεί γη υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας, όπως διαπιστώνεται άλλωστε και από τους χάρτες της ΜΠΕ στις σελ. 15 και 56, όπου απεικονίζεται η «Ρέουσα» ως αγροτική έκταση. Ένδειξη προχειρότητας ίσως αποτελεί και ο χαρακτηρισμός της επιλεγμένης τοποθεσίας ως δασικής (βλ. στη σελ. 119 : «... λόγω του δασικού χαρακτήρα της περιοχής»).
γ) Τέλος, στη σελ. 55 διαπιστώνεται μια ακόμη ανακρίβεια όταν υποστηρίζεται πως : «Ο χώρος είναι πολύ εύκολα προσπελάσιμος, αφού βρίσκεται σε περιοχή με καλά ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο, γεγονός πολύ θετικό για περιοχή όπου πρόκειται να χωροθετηθεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ο οποίος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος» και όταν στη σελ. 108 δεν προβλέπεται στα «έργα οδού πρόσβασης» η διάνοιξη δρόμου που θα επιτρέπει την απευθείας σύνδεση της επαρχιακής οδού με τη θέση «Ρέουσα», παρακάμπτοντας τους οικισμούς του Αυλωναρίου και του Πυργίου. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως ο σχεδιασμός προβλέπει τη διέλευση των απορριμματοφόρων και των απορριμματοκιβωτίων μέσα από οικισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Βάσει των ανωτέρω ισχυρισμών και πολλών άλλων στοιχείων που μπορούμε να θέσουμε στη διάθεσή σας εάν μας το ζητήσετε, διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στην απόφαση εγκατάστασης του ΣΜΑ στη θέση «Ρέουσα». Σε κάθε περίπτωση, συμφωνούμε με την επιτακτική ανάγκη για εξεύρεση ορθολογικής λύσης στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στον τόπο μας και δεν επιθυμούμε να μεταθέσουμε το «πρόβλημα» στην αυλή του γείτονά μας. Η αντίρρησή μας δεν είναι στείρα και επιφορτισμένη με άγονο συναισθηματισμό, αλλά είμαστε βέβαιοι πως στηρίζεται στη λογική και συνάδει απόλυτα με τους περιβαλλοντικούς κανόνες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να επιδείξετε τη δέουσα προσοχή και την αναμενόμενη ευαισθησία, ώστε να τεθούν τα θεμέλια για ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας.
Επισυνάπτουμε το «Ψήφισμα Διαμαρτυρίας», τον κατάλογο με τα ονόματα εκείνων που το υπέγραψαν (να σημειωθεί πως η διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη) και τις Ανακοινώσεις Συλλογικών Φορέων του Αυλωναρίου.
Αιτούμαστε την ανάκληση άλλως επανεξέταση της 178/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αναμένουμε απάντηση – λύση του προβλήματος που δημιούργησε στην τοπική κοινωνία η απόφαση αυτή.


Με εκτίμηση,
οι κάτοικοι του Αυλωναρίου


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ:
1. Ψήφισμα Διαμαρτυρίας της Λαϊκής
Συνέλευσης των κατοίκων Αυλωναρίου
2. Κατάλογος ονομάτων κατοίκων που
υπογράφουν το Ψήφισμα
3. Απόσπασμα Πρακτικού του Τοπικού
Συμβουλίου Αυλωναρίου
4. Απόφαση Δ.Σ. Αθλητικού Ομίλου
Αυλωναρίου
5. Ανακοίνωση Δ.Σ. Εμπορικού και
Επαγγελματικού Συλλόγου Αυλώνος
6. Ανακοίνωση Αγροτουριστικού
Συνεταιρισμού Γυναικών Αυλωναρίου
7. Υπογεγραμμένο το Ψήφισμα από το
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
Νηπιαγωγείου Αυλωναρίου
8. Ανακοίνωση Εξωραϊστικού Πολιτιστικού
Συλλόγου Ορίου


Υ. Γ. : Η διαδικασία υπογραφής του Ψηφίσματος Διαμαρτυρίας των κατοίκων βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται εντός των επόμενων ημερών ανακοινώσεις των υπόλοιπων συλλογικών φορέων του Αυλωναρίου, που θα σας κοινοποιηθούν στο προσεχές διάστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου